Katedra Muzyki Wydział Sztuki

dr Ewa Parkita

dr Ewa Parkita

Muzyk, pedagog, wicedyrektor ds. naukowych i artystycznych Instytutu Edukacji Muzycznej. Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, specjalność – dydaktyka muzyczna.

Zainteresowania naukowo-badawcze skupia na problematyce odbioru muzyki artystycznej przez dzieci i młodzież. Prowadzi badania związane z unowocześnianiem procesu nauczania muzyki poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej.

Dr  Ewa Parkita – pracownik naukowo – dydaktyczny w Instytucie Edukacji Muzycznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Wicedyrektor Instytutu ds. naukowych i artystycznych, kierownik Pracowni Edukacji Muzycznej oraz kierownik studiów podyplomowych z zakresu Edukacji muzycznej. Swoje zainteresowania skupia na procesie upowszechniania muzyki artystycznej z wykorzystaniem technologii informacyjnej oraz problematyce odbioru muzyki przez dzieci i młodzież. Jako uczestnik światowego programu Teach to the Future, propaguje nowatorskie metody nauczania muzyki z zastosowaniem multimediów, uczestnicząc w pracach naukowo – badawczych, warsztatach przedmiotowo – metodycznych dla nauczycieli. Biorąc udział w projektach unijnych, realizowanych w ramach   Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, takich jak: Multimedia – IT Friendly Professor oraz  Nauczyciel Interaktywnej Klasy, doskonaliła swoje kompetencje metodyczne i merytoryczne.  Jest autorką ponad 60 publikacji naukowo – dydaktycznych (w tym monografii pt.”Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej”, rozdziałów w monografiach, artykułów w pracach zbiorowych, Internecie, czasopismach ogólnopolskich, zeszytach naukowych), poruszających problemy powszechnej edukacji muzycznej. Uczestniczyła w ok. 60 konferencjach naukowych (krajowych i międzynarodowych). Jest promotorem ponad 80 prac magisterskich, licencjackich oraz prac końcowych pisanych przez słuchaczy studiów podyplomowych.
 Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Członek Stowarzyszenia Nauczycieli Muzyki oraz Polskiego Towarzystwa Edwina E. Gordona. Od 2010 roku wchodzi w skład zespołu redakcyjnego półrocznika Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne, który znajduje się na liście czasopism punktowanych MNiSW.

Publikacje za lata 2009-2014 (rozdziały w monografiach):

1. Kreatywność nauczyciela w stymulowaniu aktywności muzycznej dziecka,w: Pedagogika, Tom 7,Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee. „Język – komunikacja – etyczność – twórczość;; Wydawnictwo  PWSZ w Płocku; 2009; ilość arkuszy:0,50; red. J. Piekarski, J. Mielczarek, A. Głowala .

2. Rola środowiska rodzinnego w stymulowaniu aktywności muzycznej dziecka, w: Edukacyjne inspiracje dziecięcego przeżywania, doświadczania i poznawania muzyki; WSB w Dąbrowie Górniczej 2009; ilość arkuszy wyd.: 0,75; red. M. Kisiel.

3.Twórcze słuchanie muzyki w praktyce szkolnej;, w: Twórczość codzienna w praktyce edukacyjnej ;PWSZ w Płocku 2009; ilość arkuszy wyd. :0,52; red. M. Kołodziejski.

4. Uczestnictwo w Duszpasterstwie Akademickim w Kielcach, w: Trudne drogi. Wspomnienia młodzieży Duszpasterstwa Akademickiego w Kielcach jako świadectwo postaw religijno – patriotycznych (1964 – 1994); Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach 2009;  red. ks. J. Łukomski.

5. Rodzina jako środowisko twórczego wspomagania edukacji muzycznej dziecka, w: Wielorakie wymiary twórczości codziennej w teorii i praktyce edukacyjnej; Wydawnictwo PWSZ w Płocku 2010; ilość arkuszy:0,56;red. M. Kołodziejski.

6. Kompetencje twórczego nauczyciela muzyki,w: Edukacja artystyczna jako twórcza. Perspektywy – dylematy – inspiracje;Wydawnictwo PZWS w  Płocku; 2011; ilość arkuszy: 0,67;,red. M. Kołodziejski, M. Szymańska,.

7. Edukacja estetyczna w szkołach ponadgimnazjalnych regionu świętokrzyskiego,w: Współczesna edukacja estetyczna. Teoria i praktyka; UJK w Kielcach 2011; ilość arkuszy: 0,54;  red. K. Ziołowicz, J. Sztejnbis – Zdyb.

8. Pozalekcyjna aktywność muzyczna dzieci i młodzieży jako wskaźnik uczestnictwa w kulturze,w: Badania naukowe nad edukacją artystyczną i  kulturową; język polski; Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bielsku- Białej 2011;  ilość arkuszy: 0,56;, red. W. A. Sacher, A. Weiner.

9. Szkolne  i pozaszkolne formy edukacji estetycznej młodzieży, w: Aktywność edukacyjna – aktywność w zawodzie; Wydawnictwo PWSZ w Płocku 2012; ilość arkuszy: 0,6; red. J. Piekarski, L. Tomaszewska, M. Szymańska, M. Kamińska.

10. Nauczyciel muzyki w nowej rzeczywistości medialnej, w: Wspieranie potencjału dydaktycznego nauczycieli muzyki. Edukacja – Wiedza- Wykonawstwo – Praktyka;; Wydawnictwo PWSZ w Koninie 2012; ilość arkuszy : 1,06; red. R.J. Piotrowski, P. A. Trzos.

Współautorstwo monografii zbiorowych:

1. Tożsamość pedagogiki muzyki. Tom I. Pedagogika muzyki. Cechy, aksjologia, systematyka, rozdział: Komputerowe wspomaganie powszechnej edukacji muzycznej w Polsce. Szanse i zagrożenia red. A. MichalskiWyd. Athenae Gedanenses, Gdańsk  2012, ss. 426, ISBN 978 – 83 – 935131-6-1.

2. Uczyć się będąc połączonym, rozdział:  Nauczyciel muzyki a nowoczesne technologie, red. M. M. Sysło, A. B. Kwiatkowska, UMK, Toruń 2013, ss. 267, ISBN 978-83-231-3105-2.

3. Pedagogika  muzyki. Cechy, aksjologia, systematyka. Tom III. Wokół teoretycznych  podstaw kształcenia muzycznego, rozdział: Formy muzycznych oddziaływań edukacyjnych w społeczeństwie informacyjnym, red. A. MichalskiWyd. Athenae Gedanenses, Gdańsk  2014, ss. 245 ISBN (tomu III) 978 – 83 – 937869-8-5; ISBN (serii) 978 – 83 – 935131-7-8.

Recenzje wydawnicze:

1. Recenzja wydawnicza książki Macieja Kołodziejskiego Wybrane sposoby oceniania osiągnięć muzycznych uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej.Wydawnictwo PWSZ w Płocku, 2009 rok.

2. Recenzja Autorskiego Programu Twórczych Warsztatów Muzycznych w Edukacji Wczesnoszkolnej; autor: Urszula Słyk, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego Nr 3 w Jastrzębiu Zdroju; 2013.

Artykuły w czasopismach punktowanych (lista B MNiSW):

1. Kompetencje medialne nauczyciela muzyki a wymagania współczesności (A Music Teacher’s Media Competence and the Requirements of the Present Time), w: Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne;2012; tom 21;red. B. Matyjas.

2. Muzyczna aktywność percepcyjna dzieci w wieku przedszkolnym (Musical perception activities in preschool children), w: Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne,  2013, Tom 22, s. 147-164.

3. Muzyczne upodobania współczesnej młodzieży (Musical Preferences of Contemporary Youth), w: Studia Pedagogiczne. Problemy społeczne, edukacyjne i artystyczne,  2014, Tom 24.

Inne artykuły:

1. Komputerowe wspomaganie wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, w: „Nauczanie Początkowe” R.XXXII, nr 4 2008/2009, s. 35-42; ilość arkuszy: 0,52; red. Z. Ratajek, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2009. 2. W trosce o aktywność muzyczną dziecka, w:  „Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane” 2013/2014; 36-42; Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2014.


Lata wcześniejsze:

Monografia naukowa:

Recepcja muzyki artystycznej przez uczniów ogólnokształcącej szkoły podstawowej – Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach 2005 rok;

www.pu.kielce.pl/wyd/poz/parkita.html

Artykuły naukowe w wydawnictwach książkowych:

 1. Wychowanie muzyczne w obliczu najnowszych osiągnięć technologii komputerowej, w: Media w kulturze, nauce i oświacie (red. W. Strykowski, A. Zając), Poznań ­- Tarnów 1996, TARR;
 2. Komputerowe programy multimedialne wspomagające proces upowszechniania muzyki artystycznej w szkole, w: Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie (red. W. Strykowski, A. Zając). Poznań -Tarnów 1997, TARR; Publikacja powstała przy współpracy UAM w Poznaniu, WSP w Rzeszowie i Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Tarnowie;
 3. Komputerowe wspomaganie edukacji muzycznej w zreformowanej szkole, w: „Informatyka w Szkole, XV” (red. M.M. Sysło), Katowice 1999; Publikacja powstała przy współpracy MEN, Uniwersytetu Wrocławskiego, Akademii Ekonomicznej w Katowicach i Uniwersytetu Śląskiego;
 4. Rola sieci Internet w edukacji muzycznej, w: „Informatyka w Szkole, XVI”–(red. M.M. Sysło), Mielec 2000; Publikacja powstała dzięki współpracy MEN, Uniwersytetu Wrocławskiego, Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu;
 5. Rola multimediów w kształceniu młodego odbiorcy muzyki artystycznej, w: Muzyka środkiem wychowania młodych (praca zbiorowa pod red. J. Lacha, Z. Nawrockiej, M. Popielińskiej), Akademia Bydgoska 2001 publikacja dedykowana prof. zw. dr hab. Eugeniuszowi Rogalskiemu w rocznicę siedemdziesiątych urodzin.
 6. Wpływ technologii informacyjnej na poziom wiedzy i percepcji muzycznej uczniów szkoły podstawowej, w: „ Informatyka w Szkole, XVIII” (red. M.M. Sysło) Toruń (UMK)– Wrocław (UW) 2002;
 7. Edukacja muzyczna wobec technologii informacyjnej w perspektywie zintegrowanej Europy, [w]: Informatyka w Szkole, XIX (red. M. M. Sysło), Szczecin – Wrocław 2003, (s. 118 – 122).
 8. Zabawy multimedialne wspomagające edukację muzyczną , w: „Informatyka w Szkole, XX”, red. M. M. Sysło, Wrocław 2004.
 9. Rola multimediów w podnoszeniu poziomu wiedzy i percepcji muzycznej uczniów szkoły podstawowej, w: Zeszyt Dydaktyczny Akademii Świętokrzyskiej 2005.

Artykuły naukowo-dydaktyczne w czasopismach ogólnopolskich:

 1. Miejsce multimediów w edukacji muzycznej, w: „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1998 nr 5;
 2. Komputer w kształceniu odbiorcy muzyki, w: „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 1999 nr 2;
 3. Rola muzycznych programów komputerowych w integracji międzyprzedmiotowej, w: „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2000 nr 2/3;
 4. Muzyka w Sieci, czyli edukacyjne zasoby Internetu, w: „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2000 nr 4;
 5. Media w edukacji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej – recenzja książki M. Kisiela, GWSP Mysłowice 2003, w: „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2003 nr 4; ).
 6. Wpływ technologii informacyjnej na poziom wiedzy i percepcji muzycznej uczniów szkoły podstawowej, w: Gazeta Cyfrowa IT – Polski Portal Edukacyjny INTERKL@sa : http://www.gazeta-it.pl/edukacja/git27/muzyka.html
 7. Integracja w szkolnej edukacji muzycznej – scenariusz warsztatów dla nauczycieli muzyki w klasach IV – VI szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 2004.
 8. Muzyczne programy multimedialne dla dzieci w młodszym wieku szkolnym- , w: „Wychowanie Muzyczne w Szkole” 2005 nr 1;

Artykuły naukowe oddane do druku w materiałach konferencyjnych:

 1. Korzyści i bariery związane z wdrażaniem multimediów do procesu wychowania muzycznego w szkole – artykuł przyjęty do druku w Materiałach z  Konferencji pt. „Multimedia w wychowaniu muzycznym i wychowaniu plastycznym” – (red. J. Zathey). WSP Rzeszów 1996 ;
 2. Komputerowe wspomaganie audycji muzycznej w szkole podstawowej – artykuł przyjęty do druku w  Materiałach z  Konferencji pt. „Multimedia w wychowaniu muzycznym i wychowaniu plastycznym” – (red. J. Zathey), która odbyła się w Akademii Muzycznej w Krakowie w 1998 roku;
 3. Możliwości wykorzystania technologii komputerowej w przygotowaniu dzieci i młodzieży do odbioru muzyki poważnejartykuł przyjęty do druku w Materiałach z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego – Sztuka w poszukiwaniu sensu, zorganizowanego przez Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie w 2000 roku w ramach IV Lubelskiego Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego;
 4. Zastosowanie technologii informacyjnej w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży – artykuł przyjęty do druku w materiałach III Lubelskiego Forum „Sztuka – Edukacja” organizowanego przez Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie w dniach 14-17 maj 2002 roku.
 5. Perspektywy edukacji muzycznej wspieranej technologią komputerową – artykuł przygotowany w związku z Ogólnopolską Konferencją Naukowa nt. „Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność”, organizowanej przez Akademie Muzyczną im. Karola Szymanowskiego w Katowicach w dniach 12-13 marca 2002 roku.
 6. Infrastruktura medialna szkół i jej wpływ na edukację muzyczną – artykuł przygotowany na konferencję Współczesne oblicza edukacji muzycznej, UMCS Lublin 9-10 maj 2003 (Kazimierz Dolny) ;

Miejsca pracy

 • Ognisko Muzyczne nr 2 w Kielcach (w latach 1987-1990)
  • nauczyciel gry na akordeonie i fortepianie;
 • Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kielcach (w latach 1989 -1991)
  • nauczyciel gry na akordeonie;
 • Dom Kultury „Witeź” (w latach 1991- 1999)
  • nauczyciel gry na akordeonie, fortepianie, instrumentach elektronicznych;
 • Akademia Świętokrzyska – Instytut Edukacji Muzycznej – od roku 1989 – na stanowiskach: młodszy wykładowca, wykładowca, starszy wykładowca;
  • Prowadzone zajęcia: gra na akordeonie, fortepianie, czytanie partytur, akompaniament do dyrygowania, instrumenty szkolne, metodyka nauczania przedmiotu „muzyka”, seminarium magisterskie;

Działalność pedagogiczno – artystyczna

 • Przygotowywanie uczniów Ogniska Muzycznego Nr 2 oraz Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kielcach do udziału w koncertach i popisach na rzecz środowiska lokalnego;
 • Hospitacje lekcji prowadzonych przez studentów w ramach praktyk pedagogicznych ciągłych (w latach 1990 -1997);
 • Przygotowywanie programów artystycznych, wykonywanych przez dzieci szkół podstawowych w ramach zajęć muzycznych, prowadzonych w SDK „Witeź” w Kielcach (w latach 1991-1999);
 • Praca ze studentami reprezentującymi IEM podczas audycji i koncertów organizowanych w Uczelni oraz na terenie miasta;
 • Upowszechnianie kultury muzycznej w kraju i za granicą jako członek Kieleckiego Chóru Kameralnego oraz Chóru Środowisk Twórczych Inteligencji Katolickiej;

Udział w konferencjach/warsztatach metodycznych:

w latach 2009-2014wygłoszone referaty/komunikaty:

 1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee. Język – komunikacja – etyczność – twórczość, 23 – 24.02.2009 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku. Tytuł referatu: Kreatywność nauczyciela w stymulowaniu aktywności muzycznej ucznia.
 2. I Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki, 17-18.04.2009 r. w Nałęczowie. Organizatorem była redakcja czasopisma „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, działającego przy UMCS w Lublinie. Komunikat dotyczący ogólnopolskiego projektu Edukacja muzyczna w Polsce. Stan, uwarunkowania, pożądane obszary zmian.
 3. Udział w warsztatach metodycznych w ramach I Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki:

Warsztaty metod C. Orffa (prowadzenie Katarzyna Jakóbczak – Drążek);

Muzyka – ruch – pamięć – emocje (Barbara Gruberne –Bernacka);

Warsztaty metody Zoltana Kodaly`a (Anna Waluga, Dominika Lenska);

Warsztaty metod E. E. Gordona – Jolanta Gawryłkiewicz, Mirosława Gawryłkiewicz;

Aktywne formy wychowania muzycznego (Jacek Tarczyński);

Edukacja muzyczna w szkole podstawowej i gimnazjum w myśl nowej podstawy programowej (Piotr Kaja).

4. II Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe „Twórczość codzienna” w praktyce edukacyjnej, 20.05.2009 r. PWSZ w Płocku. Tytuł referatu: Twórcze słuchanie muzyki w praktyce szkolnej.

5. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Badania naukowe nad edukacją artystyczną i kulturową, 8-9.03.2010 r. w Ustroniu. Organizatorem była Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach. Tytuł referatu: Pozalekcyjna aktywność muzyczna dzieci i młodzieży wskaźnikiem uczestnictwa w kulturze.

6. II Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki, 9-10.04.2010 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą.

7. Uczestnictwo w warsztatach metodycznych organizowanych w ramach II Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki, 9-10.04.2010 r. w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą:

a) Wspieranie rozwoju emocjonalnego i etyczno-moralnego ucznia w działaniach muzycznych (prowadzenie Jerzy Dyląg);

b) Aktywne formy wychowania muzycznego w praktyce nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego (prowadzenie Jacek Tarczyński)

c) Muzyka ludowa w szkole XXI wieku (Jerzy Burdzy)

d) Chodzone i gonione, czyli piękne tańce dawnych wieków (Sylwia Majewska).

8. III Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe: Twórczość „codzienna” w praktyce edukacyjnej – kontynuacje, konstatacje, kontestacje. Ocena versus pomiar zdolności i osiągnięć twórczych, 26.05.2010 r. w Instytucie Pedagogiki PWSZ w Płocku. Tytuł referatu: Rodzina jako środowisko twórczego wspomagania edukacji muzycznej dziecka.

9. Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Współczesna Edukacja Estetyczna. Teoria i praktyka, 17-18.09.2010 r. w Kielcach; Referat: Wychowanie estetyczne w szkołach ponadgimnazjalnych regionu świętokrzyskiego.

10. IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa: „Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, idee. „Edukacja jako całożyciowe doświadczenie – drogi edukacyjne – drogi życiowe”, PWSZ w Płocku 17 -18.01.2011 r. Temat referatu: Szkolne i pozaszkolne formy edukacji estetycznej młodzieży.

11. III Ogólnopolska Konferencja Naukowo- Metodyczna Nauczycieli Muzyki zorganizowana przez Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki. Rynia 8-9.04.2011 r.

12. Udział w Warsztatach organizowanych w ramach III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo- Metodycznej Nauczycieli Muzyki. Rynia 9.04.2011 r., Tematyka warsztatów:

Elementy muzykoterapii w pracy pedagogicznej- prowadzenie Romualda Terenc – Pawliczak;

Kształtowanie gustu muzycznego w zespole wokalnym i w chórze – Małgorzata Nowak

Muzyka w przedszkolu i szkole – Jacek Tarczyński;

Tańce izraelskie – Monika Leszczyńska;

13.III Sympozjum Naukowe z udziałem gości zagranicznych Edukacja artystyczna jako edukacja twórcza. Perspektywy i zagrożenia, Instytut Pedagogiki PWSZ w Płocku 17.05.2011 r.. Tytuł referatu: Kompetencje twórczego nauczyciela muzyki.Seminarium Bolońskie. Krajowe Ramy Kwalifikacji organizowane przez Wyższą Szkołę Hotelarstwa i Turystyki w Częstochowie 19-20.06. 2011 r.

14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Nowe drogi edukacji muzycznej w Polsce, Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie oraz UMCS w Lublinie, 9-10.12. 2011 r.; Głos w dyskusji dotyczącej proponowanych, nowych standardów edukacji muzycznej.

15. IV Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki (20-21.04.2012 ) w Skorzęcinie – aktywny udział w warsztatach metodycznych: Zabawy muzyczne w klasach 4-6 (prowadzenie Jacek Tarczyński), Tańce w kręgu (Teresa Lipowska), Propozycje metodyczne Nowej Ery (Monika Gromek, Grażyna Kilbach), Emisja głosu chóru szkolnego – zasady i ćwiczenia (prof. Grażyna Flicińska – Panfil).

16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa; Wspieranie potencjału dydaktycznego nauczycieli muzyki. Edukacja – Wiedza – Wykonawstwo – Praktyka; Instytut Edukacji Artystycznej PWSZ w Koninie; 30.01.2012 r., referat: Nauczyciel muzyki w nowej rzeczywistości medialnej;

17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa U progu cyfrowej szkoły, Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie; 13. 04.2012, referat: Edukacja muzyczna w obliczu cyfrowej szkoły – głos w dyskusji.

19. Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy – Aksjologia – Systematyka; miejsce wygłoszenia: Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku; 4-5. 05. 2012; referat: Komputerowe wspomaganie powszechnej edukacji muzycznej w Polsce – szanse i zagrożenia;

20. II Konwencja Pedagogiki Muzyki. Cechy – Aksjologia – Systematyka; miejsce wygłoszenia: Akademia Muzyczna im. St. Moniuszki w Gdańsku; 17-18. 05. 2013; referat: Formy muzycznych oddziaływań edukacyjnych w społeczeństwie informacyjnym.

21. X Światowa Konferencja na temat Komputerów w Edukacji. X Konferencja „Informatyka w Edukacji 2013. Uczyć się będąc połączonym”; UMK w Toruniu; 05.07.2013; referat: Nauczyciel muzyki a nowoczesne technologie.

22. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Szkoła XXI wieku a media i cyberprzestrzeń. Konteksty interdyscyplinarne w obszarze sztuki, edukacji i nauk społecznych, UKW Instytut Edukacji Muzycznej w Bydgoszczy, 5 listopada 2013 roku, referat: Technologie informacyjno – komunikacyjne w edukacji muzycznej XXI wieku.

23. Ogólnopolska Konferencja Sztuka i Edukacja, 40-lecie kształcenia artystycznego

Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 7.06.2013, referat i audycja: Wędrówki muzyczne i śpiewy z Klikiem.

24. V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Muzyki W każdym dziecku drzemie muzyka, UJK w Kielcach, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Stowarzyszenie Nauczycieli Muzyki; 19-20.04. 2013; referat: Multimedia i muzyka.

25. Udział w warsztatach metodycznych zorganizowanych w ramach V Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki:

Zastosowanie technik dramowych w pracy z uczniem (prowadzenie Justyna Sobczyk)

W każdym dziecku drzemie śpiewak (M. Kolasa – Hladikova)

Doświadczanie muzyki żartem i zabawą (Cees van Loon, Gerard van Ommeren)

Tańce celtyckie (Adam Kwapiński)

Każdy może grać (prowadzenie przedstawiciel firmyYamaha)

26.Udział w I Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Twórczość codzienna w teorii i praktyce edukacyjnej”. Nauczyciel jako refleksyjny i krytyczny praktyk.

Akademia Humanistyczna im Aleksandra Gieysztora, Pułtusk, 15 – 16 maja 2014 roku, referat: Edukacyjne programy komputerowe w praktyce nauczyciela muzyki.

27. Udział w VI Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki; Muzykowanie dzieci i młodzieży w praktyce edukacyjnej – głos w dyskusji; Łódź, 4-5 kwietnia 2014.

28. Udział w warsztatach metodycznych w ramach VI Ogólnopolskiej Konferencji Metodycznej Nauczycieli Muzyki:

Z biegiem Wisły – wyjątkowość a uniwersalizm przy stosowaniu koncepcji Carla Orffa prowadzenie Malina Sarnowska);

Skarby na wyciągnięcie ręki (Joszko Broda);

Ścieżkami zespołu gitarowego (Janusz Kwiatosiński);

Nowoczesna orkiestra (Dariusz Makarewicz)

Tańce narodowe (Zespół Tańca Ludowego „Harnam”)

29. Udział w Międzynarodowej (Medzinárodná vedecká WEB konferencia ) Konferencji

Hudobná edukácia v priestore nových komunikačných technológií. Organizatorzy: Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Slovenská republika, Pedagogická fakulta UJEP v Ústí nad Labem, Česká republika, Szeged University, „Juhasz Gyula” Faculty of Education, Maďarská Republika, Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, 2014 rok.

Lata wcześniejsze:

 1. Korzyści i bariery związane z wdrażaniem multimediów do procesu wychowania muzycznego w szkole – wystąpienie na konferencji pt. „Multimedia w wychowaniu muzycznym i wychowaniu plastycznym”, zorganizowanej przez Katedrę Wychowania Muzycznego WSP w Rzeszowie w dniach 23-24 listopad 1996 roku;
 2. Wychowanie muzyczne w obliczu najnowszych osiągnięć technologii komputerowej – konferencja „Media w kulturze, nauce i oświacie” zorganizowana w 1996 roku w Tarnowie przy współpracy UAM w Poznaniu oraz WSP w Rzeszowie.
 3. Komputerowe programy multimedialne wspomagające proces upowszechniania muzyki artystycznej w szkole – referat wygłoszony na konferencji pt. „Nowoczesne media w kulturze, nauce i oświacie” zorganizowanej w Krynicy Górskiej przez UAM w Poznaniu, WSP w Rzeszowie i Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego w Tarnowie w dniach 20-22 październik 1997 roku;
 4. Komputerowe wspomaganie audycji muzycznej w szkole podstawowej – konferencja pt. „Multimedia w wychowaniu muzycznym i wychowaniu plastycznym” zorganizowana w  dniach 13-15 listopad 1998 roku w Akademii Muzycznej w Krakowie;
 5. Komputerowe wspomaganie edukacji muzycznej w zreformowanej szkole – : XV Konferencja „Informatyka w Szkole”, która odbyła się w dniach 24-27 września 1999 roku w Katowicach.; Organizatorzy: MEN, Uniwersytet Wrocławski, Akademia Ekonomiczna w Katowicach i Uniwersytet Śląski;
 6. Możliwości wykorzystania technologii komputerowej w przygotowaniu dzieci i młodzieży do odbioru muzyki poważnejartykuł przyjęty do druku w Materiałach z Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego – Sztuka w poszukiwaniu sensu, zorganizowanego przez Wydział Artystyczny UMCS w Lublinie w 2000 roku w ramach IV Lubelskiego Forum Sztuki Współczesnej im. Witolda Lutosławskiego;
 7. Rola sieci Internet w edukacji muzycznej – XVI Konferencja „ Informatyka w Szkole” zorganizowana przez MEN, Uniwersytet Wrocławski, Wyższą Szkołę Gospodarki i Zarządzania w Mielcu w dniach 19-22 września 2000 roku.
 8. Wykorzystanie multimediów w stymulowaniu aktywności muzycznej dziecka – głos w dyskusji – XVII Konferencja „Informatyka w Szkole” zorganizowana przez MENiS, Uniwersytet Wrocławski, WSGiZ w Mielcu w dniach 19-22 września 2001 roku.
 9. Zastosowanie technologii informacyjnej w rozwijaniu zainteresowań muzycznych dzieci i młodzieży – III Lubelskie Forum „Sztuka – Edukacja” organizowane przez Uniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie oraz Muzeum Lubelskie na Zamku, w dniach 14-17 maj 2002 roku.
 10. Wpływ technologii informacyjnej na poziom wiedzy i percepcji muzycznej uczniów szkoły podstawowej – XVIII Konferencja „ Informatyka w Szkole”, która odbyła się w dniach 18-21 września 2002 roku w UMK w Toruniu;
 11. Perspektywy edukacji muzycznej wspieranej technologią informacyjną – Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Muzyka w szkole XXI wieku. Tradycja i współczesność” zorganizowana przez Akademię Muzyczną im. K. Szymanowskiego w Katowicach.
 12. Infrastruktura medialna szkół i jej wpływ na edukację muzyczną – Konferencja „Współczesne oblicza edukacji muzycznej” – 9-10 maj 2003 rok zorganizowana w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą przez UMCS w Lublinie;
 13. Edukacja muzyczna wobec technologii informacyjnej w perspektywie zintegrowanej Europy – „Informatyka w Szkole, XIX” – Uniwersytet Szczeciński, 10 -13 wrzesień 2003 rok;
 14. Zabawy multimedialne wspomagające edukację muzyczną – „Informatyka w Szkole, XX” Uniwersytet Wrocławski – 6-9 wrzesień 2004 rok;

UDZIAŁ W KONFERENCJACH METODYCZNYCH


 • Seminarium C. Orffa – 29-30 maj 2004 – Krakowskie Koło Terenowe w Krakowie. Seminarium prowadzone przez prof. In Suka Lee (Department for Elementary Music Pedagogy, Richard Strauss Conservatory, Munich);
 • Kurs Choreoterapii – 27 marzec 2004 – Instytut Edukacji Szkolnej Akademii Świętokrzyskiej – prowadzony przez dr Zofię Aleszko z Kliniki Nerwic w Warszawie;
 • V Seminarium Edwina E. Gordona pt „Audiacja -sposoby rozwijania i pomiar” – Ciechocinek 16-31 sierpnia 2004 r.
gordon.jpg

BIERNY UDZIAŁ W KONFERENCJACH

 1. Udział w Konferencji „Informatyka w szkole, XIV”, poświęconej technologii informacyjnej i komunikacyjnej jako elementom pracy nauczyciela. Konferencja odbyła się w dniach 16-19 września 1998 roku w Lublinie. Organizatorami byli: Uniwersytet Wrocławski, UMCS oraz MEN.
 2. Uczestnictwo w Konferencji pt. „Praca magisterska i egzamin magisterski na kierunku wychowanie muzyczne w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych”(Wólka Milanowska k/Kielc, 1998 rok);
 3. Udział w Międzynarodowej Konferencji pt. „ Z zagadnień twórczości J.S. Bacha” zorganizowanej przez Akademię Świętokrzyską w dniach 13-14 kwietnia 2000 roku w Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Udział w wykładach :

 1. Prof. M. Kubica-Skarbowskiej na temat improwizacji fortepianowej (1997 rok)
 2. Prof. R. Strokosz – Michalak – „Czytanie nut a vista w procesie dydaktycznym uczniów szkół muzycznych klas fortepianu i studentów IWM WSP (17 XI 1999 rok);
 3. Ad. J. Korczyńskiego – „Interpretacja utworów klawesynowych J. S. Bacha” (22 III 2001 roku);
 4. Mgr M. Zuzańskiej pt. „Kariera pianistyczna Ignacego Jana Paderewskiego”- 29 listopada 2001 roku.
 5. Mgr M. Zuzańskiej – „Sonata barokowa i klasyczna – 27 marca 2002 roku.
 6. Wygłoszenie wykładu nt. „Wykorzystanie środków multimedialnych w procesie kształcenia muzycznego dzieci i młodzieży (kwiecień 2003 roku).

Kierunki prowadzonych badań naukowych

 • Rola multimediów w upowszechnianiu muzyki artystycznej wśród dzieci i młodzieży;
 • Znaczenie Internetu w edukacji muzycznej;
 • Badania nad efektywnością wykorzystania technologii informacyjnej w edukacji muzycznej;
 • Wpływ nowoczesnych technologii na poziom wiedzy i percepcji muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej;
 • Proces recepcji muzyki artystycznej przez uczniów szkoły podstawowej i jego uwarunkowania ;
 • Formy i metody umuzykalniania i kształtowania kultury muzycznej uczniów szkoły ogólnokształcącej;
 • Muzyka artystyczna na tle zainteresowań i preferencji muzycznych dzieci i młodzieży;

Funkcje społeczne pełnione w Instytucie Edukacji Muzycznej

 • Opiekun roku na studiach dziennych i zaocznych (w latach 1991-2000; 2002 –);
 • Sekretarz Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej (w r. ak 1991/92; 1999/2000);
 • Członek Wydziałowej Komisji Wyborczej, przeprowadzającej wybory władz Uczelni (w r. ak. 1999/2000);
 • Członek Rady Instytutu Edukacji Muzycznej od 1999 roku;
 • Członek (egzaminator) Instytutowej Komisji Rekrutacyjnej w roku akademickim 2002/3 oraz 2004/5;
 • Uczelniany Kierownik Studenckich Praktyk Zawodowych w roku akademickim 2004/2005.
 • Organizator podyplomowych studiów w zakresie Metodyki nauczania gry na akordeonie i fortepianie, Emisji głosu oraz Muzykoterapii w latach 2002-2005.

Inne prace organizacyjne

 • Organizacja wyjazdów studenckich na imprezy artystyczne (m.in. 1991 rok -X Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy w Poznaniu; opera „Traviata” – G. Verdiego w Teatrze Wielkim w Warszawie – 1997 rok);
 • Uczestnictwo w pracach organizacyjnych konferencji naukowej pt. „Praca magisterska i egzamin magisterski na kierunku wychowanie muzyczne w uniwersytetach i wyższych szkołach pedagogicznych”(Wólka Milanowska k/Kielc, 1998 rok);
 • Udział w pracach Zakładu Praktyki Instrumentalnej, związanych z opracowaniem programu nauczania gry na akordeonie dla studentów Instytutu Edukacji Muzycznej (w r. ak. 1997/98);
 • Pomoc w organizacji imprez artystycznych, prezentujących dorobek Instytutu (przygotowanie prelekcji do Koncertu studentów w ramach obchodów 250 rocznicy śmierci J.S. Bacha – 6 kwiecień 2000 roku);
 • Przygotowywanie studentów do udziału w popisach organizowanych przez Zakład Praktyki Instrumentalnej;

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.