Katedra Muzyki Wydział Sztuki

Publikacje

Okładka książki

Ewa Parkita, Wiktor Zygmunt Łyjak (red.), Studia z życia muzycznego regionu świętokrzyskiego. Tradycja-współczesność, 2016, 308 s., format B5, ISBN 978-83-7133-650-8, cena 31,50 zł
Monografia zbiorowa z pogranicza muzyki i historii kultury, stanowi oryginalne i wartościowe uzupełnienie stanu wiedzy na temat dziejów Kielc i regionu świętokrzyskiego w aspekcie  kultury muzycznej. Artykuły autorstwa specjalistów z zakresu muzykologii, wiedzy o sztuce, historii kultury, teorii muzyki, pedagogiki muzycznej pozwalają na interdyscyplinarną penetrację tego obszaru dociekań naukowych, proponując odbiorcy wieloaspektowe  spojrzenie na podejmowaną problematykę. Jej zakres obejmuje rozległe spektrum zagadnień związanych z organizacją życia muzycznego, kulturą muzyczną i jej dziedzictwem, instrumentarium organowym, twórczością artystyczną, działalnością koncertową, edukacją i publicystyką w oparciu o materiały i przekazy źródłowe oraz współczesne badania naukowe. Ukazanie różnych form i przejawów życia muzycznego na przestrzeni wieków jest nie tylko przyczynkiem do dziejów życia kulturalnego miasta i regionu, ale stanowić może inspirację do dalszych, usystematyzowanych badań nad polską kulturą muzyczną. Publikacja skierowana jest do studentów kierunków artystycznych, humanistycznych jak również szerokiej rzeszy odbiorców chcących poznać dziedzictwo kulturowe naszego regionu.

http://www.ujk.edu.pl/wydawnictwo/publikacje/katalogi-publikacji/muzyka/

Okładka książki

Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej pod red. Macieja Kołodziejskiego, Barbary Pazur.
Opracowanie łączące teorię i praktykę wychowania muzycznego, powstało dzięki uprzejmości i szeroko pojętej współpracy osób wywodzących się z różnych ośrodków akademickich kraju i zagranicy oraz pedagogów muzyki, którzy autorsko wpisali się w nurt opracowań nowatorskich (…), konstytuując tym samym obraz współczesnej edukacji muzycznej.
Indywidualne autorskie szkice nawiązują zatem do takich form jak:
• śpiew, mowa żywa i rytmizowanie (R. Majzner, B. Kamińska)
• ruch i taniec (B. Kamińska, E. Králová i kontekstowo B. Pazur)
• gra na instrumentach melodycznych i niemelodycznych (K. Wilk i E. Králová)
•tworzenie i improwizowanie muzyki (B. Pazur i E. Králová)
•słuchanie i percepcja muzyki (E. Parkita, G. Rubin, M. Michalak)
Ponadto w książce zawarto rozdziały traktujące o:
•treści muzyki popularnej i jazzowej, jako swoistej inspiracji edukacyjno-poznawczej (G. Rubin, M. Michalak)
• strategii oceniania osiągnięć muzycznych uczniów w edukacji małego dziecka (M. Kołodziejski)
Na uwagę zasługują również opracowania:
•rola nauczyciela jako wychowawcy, edukatora i animatora życia muzycznego klasy, a zatem realizacja zadań z zakresu szeroko pojmowanego wychowania i kształcenia przez muzykę i do muzyki (A. Delecka-Bury)
•konteksty implementacji terapii muzycznej w edukacji małego dziecka (E. Králová).
Publikacja adresowana jest do nauczycieli i studentów wczesnej edukacji, wykładowców uczelni wyższych, doradców metodycznych, badaczy procesów edukacyjnych, ewaluatorów, konsultantów i szkoleniowców, coachów i tutorów, dyrektorów szkół i ognisk pozaszkolnych – tych wszystkich, dla których edukacja muzyczna małych dzieci jest dobrem społecznym i wspólnym celem. Wydawnictwo Muzyczne Polihymnia, Lublin 2015, ISBN 978-83-7847-291-9

Kontakt

Moderator strony:
tel: 41 349 66 67
E-mail:damian.szabra@ujk.edu.pl

Dziekanat
41 349 66 66
41 349 66 84
41 349 66 86

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.